ต้องการขาย

ตลาดเกษตรอินทรีย์และเกษตรสีเขียว

สินค้าปลอดสารเคมีและสินค้าจากโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

เข้าตลาด

ตลาดเกษตรแปลงใหญ่และ GAP

สินค้าเกษตรจากโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

เข้าตลาด

ตลาดสินค้า QR Trace

สินค้าเกษตรที่มี QR Code ในการตรวจสอบ

เข้าตลาด

ตลาดประชารัฐ

สินค้าเกษตรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ "โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย"

เข้าตลาด