สินค้า

พบกับคำถามพบบ่อยและบทความน่ารู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตร

แบ่งออกเป็น 3 ตลาดโดยเงื่อนไขที่สินค้าจะวางในตลาดได้ มีดังต่อไปนี้
1) ตลาด QR Trace ต้องมีเลขผู้ประกอบการระบบ QR Trace
2) ตลาดอินทรีย์ ต้องขายสินค้าที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
3) ตลาดแปลงใหญ่ คือสินค้าอยู่ในพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้ผลิตแบบแปลงใหญ่