งานมหกรรม "มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2560 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เป้นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรม "มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่  6 - 9 เมษายน 2560 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กาหนดนโยบายให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า หรือ ตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค (from farm to table) เพื่อมุ่งหวังให้สินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เป็นการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในตลาดโลก

                สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร กากับดูแลและให้การรับรองระบบงานด้านระบบการผลิตและระบบคุณภาพสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ มกอช.จึงได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้น เพื่อให้ ประชาชนทั่วไป รับทราบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึงความสาคัญของการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นคุณภาพ ได้มาตรฐาน

รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

มกอช.

2017-04-20

ดาวน์โหลดเอกสาร