โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้พัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) ซึ่งพัฒนาต่อยอดและรองรับการใช้งานกลุ่มสินค้าเพิ่มเติม คือ กลุ่มสินค้า ข้าว ไข่ ประมง ปศุสัตว์ โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ทำให้การใช้งานและจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถต่อยอดการจำหน่าย ให้แก่ ผู้ประกอบการ ที่เข้าอบรมระบบตามสอบสิน้คาเกษตร โดยใช้ www.DGTFARM.COM  เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ให้เข้าใจกระบวนการทำงานของตลาดออนไลน์ 

โรงแรมศรีลำดวน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มกอช.)

2017-12-22

ดาวน์โหลดเอกสาร