โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรมมหาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องอบรมมหาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

ห้องอบรมมหาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มกอช.)

2017-12-28

ดาวน์โหลดเอกสาร