โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมฐานิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.DGTFARM.COM ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมฐานิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ณ ห้องประชุมโรงแรมฐานิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2018-05-09

ดาวน์โหลดเอกสาร