โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace) ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมโก้ลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมโก้ลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

 

 

ระยอง

มกอช.

2016-12-14

ดาวน์โหลดเอกสาร